فشار اتمسفر جت پلاسما متشکل

فشار اتمسفر جت پلاسما متشکل

تحقیقی جامع در مورد فشار اتمسفر جت پلاسما متشکل از سه الکترود: برنامه سفید کردن دندان ها

سیستم جت پلاسما سه الکترودی متشکل از لوله دی الکتریک سوراخ شده با دو الکترود بیرونی و الکترود یک شناور داخلی توسعه داده شد و برای سفید کردن دندان ها مورد استفاده قرار گرفت. کاهش ولتاژ شکست گاز و افزایش جریان تخلیه  با استفاده از الکترود داخلی شناور به دست آمد. تجزیه و تحلیل طیف انتشار نوری نشان داد که دمای چرخشی دومين باندهای نیتروژن مثبت 290 K و درجه حرارت ارتعاشی حدود  2500 K است، که به اين معنی است که اين پلاسما در وضعيت عدم تعادل بالا و غیر حرارتی قرار دارد. حضور و O برانگيخته در توده پلاسما مشخص شده است. از جت پلاسما در ترکیب با پراکسید هیدروژن (H2O2) برای حذف لکه ها ايجاد شده توسط قهوه و یا شراب قرمز بر روی دندان استفاده شد. ترکیب جت پلاسما و H2O2 کارایی لکه بری را توسط عامل 3.1 (قهوه) و 3.7 (شراب قرمز) در مقایسه با استفاده از H2O2 به تنهایی بهبود بخشيد.

پلاسما فشار اتمسفر غير تعادلی دارای پتانسيل برای کاربردهای زیست پزشکی است، زیرا آن ها غیر حرارتی و غیر سمی هستند و دارای پتانسیلی هستند که بايد دستگاه های دستی تحقق یابند. پلاسما فشار اتمسفر غیرتعادلی برای کاربردهای زیست پزشکی، مانند عقیم سازی، انعقاد خون، بهبود زخم، و حتی درمان سرطان استفاده شده است .بسیاری از انواع منابع پلاسما فشار اتمسفر غیر حرارتی توسعه یافته اند. آن ها می توانند واکنش مناسبی را با دمای گاز پايين در فشار اتمسفر فراهم کنند. آن ها بسیار آسان ساخت می شوند زيرا آن ها به هیچ سیستم خلاء نياز ندارند و می توانند با استفاده از گازهای تغذیه مختلف تحت یک طیف گسترده ای از فرکانس های محرک عمل کنند. شکاف تخلیه، با این حال، معمولا تا چند سانتی متر به دليل ولتاژ شکست بالا نسبی گازهای کاری در فشار اتمسفر محدود می شود. محدودیت های شکاف های تخلیه اندازه مواد را که پرداخت می شوند محدود می کند ، و در نتیجه، پتانسیل پلاسما فشار اتمسفر برای کاربردهای مختلف کاهش پيدا کرد. برای پرداختن به این نگرانی ها، جت پلاسما غیر تعادلی فشار اتمسفر توجه بسياری را ه خود جذب کرده است. دستگاه های جت پلاسما فشار اتمسفر،  پلاسما را در فضای اطراف توليد می کند، به طوری که آن ها مناسب برای استفاده مستقیم بر روی اهداف مورد نظر با هر اندازه هستند بسیاری از انواع مختلف جت پلاسما فشار اتمسفر در یک دستگاه ساده دستی با هزینه کم توسعه داده شدند .در بخش اول این مقاله، طرح یک جت پلاسما عدم تعادل فشار اتمسفر انگشت اندازه، که دارای ویژگی مناسب برای کاربردهای مختلف پزشکی است ، و مطالعه خواص نوری و الکتریکی آن شرح داده شده است. به منظور افزایش ایمنی جت پلاسما بدون از دست دادن واکنش پذیری، جت پلاسما با يک الکترود داخلی شناور و یک الکترود بیرونی زمینی با جت مجهز شد. الکترود داخلی احتراق پلاسما را در ولتاژ ورودی پایین تسهيل می کند و یکی از الکترودهای بیرونی مانع عبور جريان بیش از حد به یک هدف مورد درمان  (در این مطالعه دندان انسان) و واکنش پذیری جت پلاسما را افزايش می دهد. اثرات الکترودهای اضافی و خواص نوری جت پلاسما توسط ولتاژ توسط اندازه گیری موجی شکل جریان ، مدل سازی الکترومغناطیسی بر اساس یک روش المان محدود و تجزیه و تحلیل طیف انتشار نوری نشان داده شد. بقیه این مقاله یک روش سفید کردن دندان ها را با جت پلاسما به عنوان یک برنامه بالقوه نشان می دهد. امروزه دندانپزشکان نه تنها به درمان دندان، بلکه به زیبایی دندان نيز علاقه دارند. از آنجا که ظاهر زیبا  دندان به مردم اعتماد به نفس و جذابيت می دهد، تغییر رنگ دندان ممکن است درد روانی را ايجاد و همچنین کاهش زیبایی را القا کند. بنابراین، بسیاری از بیماران به دنبال کمک دندانپزشک برای بهبود رنگ دندان خود هستند. علت تغییر رنگ دندان به تغییر رنگ بیرونی و درونی تقسيم می شود. کروموژنز خارجی مانند قهوه، شراب و سیگار می توانند بر روی سطح مینای دندان لکه ايجاد کنند و یا آن را بی رنگ کنند که به آن تغییر رنگ خارجی می گويند. در کلینیک دندانپزشکی (سفید کردن دندان در دفتر)، غلظت بالایی از پراکسید هیدروژن (H2O2) در ترکیب با منابع نوری استفاده می شود. اما نقش قابل توجه منابع نور مشخص نیست و بحث برانگیز بوده است.

لی و همکارانش نشان دادند که پلاسما فشار اتمسفر همراه با منابع نور ، سفید کردن موثر دندان ها را در دندان های تغییر رنگ پيدا کرده به صورت ضعیف از طریق حذف پروتئین سطح دندان و افزایش تولید رادیکال هیدروکسیل نشان می دهد. به منظور عرضه دستگاه پلاسما به کلینیک های دندانپزشکی، اثر سفيد کردن بیشتر باید ثابت شود . بنابراین، یکی از اهداف این مطالعه بررسی اين است که آیا جت پلاسما ارائه شده اثر سفید کنندگی بر روی دندانی دارد که به شدت با قهوه یا شراب قرمز تغيير رنگ پيدا کرده است. با ترکیب پلاسما و H2O2، افزایش یافته نتیجه بهبود يافته سفید کردن دندان ها نشان داده شده است.

ابزار پلاسما

جت پلاسما (شکل 1a) توسط یک فرکانس پایین (20 کیلو هرتز) منبع ولتاژ بالا سینوسی (Dawonsys، تامین نيرو پلاسما MF) هدایت می شود. لوله مرکزی دی الکتریک (تفلون، ER ¼ 2.6) دارای قطر داخلی 7 میلی متر و قطر خارجی 9 میلی متر است. دو الکترود بیرونی (آلومینیوم) لوله دی الکتریک را احاطه کرده و یک شناور الکترود داخلی (آلومینیوم) در داخل لوله دی الکتریک قرار داده شده است. یکی از الکترودهای بیرونی (خارج 1) به منبع ولتاژ بالا متصل میشود، و از سوی دیگر (خارج 2) به زمین متصل است. الکترود داخلی که به هيچ منبع نيرو خارجی (شناور) متصل نیست، یک استوانه سوراخ سوراخ چند مویرگی با قطر 1 میلی متر است. دو طرح متفاوت با و بدون الکترود داخلی آماده شدند. گاز هلیم با نرخ جریان  4 L دقیقه  به عنوان گاز تغذیه در فشار اتمسفر در هوا استفاده می شود.

تشخیص پلاسما

ولتاژ با استفاده از پروب ولتاژ بالا (TEKTRONIX P6015A) و جريان با استفاده از پروب جريان (مانیتور پیرسون مدل 4100، شکل 1a) اندازه گیری می شوند. سیگنال ولتاژ و جریان توسط اسیلوسکوپ های دیجیتال (TEKTRONIX DPO 4034) ثبت می شوند. به منظور بررسی اثر  الکترود داخلی شناور بر روی توزیع شدت میدان الکتریکی و ولتاژ شکست گاز، يک تحليلگر دو بعدی المان محدود (Ansoft ماکسول 2D) استفاده شد. سطوح مقطع  دو جت پلاسما مختلف با و بدون الکترود داخلی به یک سطح صاف با ابعاد فیزیکی آن مدلسازی شدند که در بخش قبلی توضیح داده شد. فرض بر این بود که حفره داخلی جت پلاسما با هوا به جای گاز هلیوم پر شده است.

شکل 1.) پیکربندی آزمایش سفید کردن دندان و ب) شماتیک روند کار جت پلاسما

در طیف سنجی نشر نوری، یک مونوکروماتور (دونگ وو Optron شرکت آموزشی ویبولیتین، MonoRa-750i) مجهز به لوله فتو مولتی پلایر است (PMT، R928 هاماماتسو) و یک دوربین CCD (آندور فنی، DU401-BV) استفاده می شود. شدت نسبی طیف خط گسیل نوری تخليه در فاصله 2 سانتی متر از نازل جت پلاسما گرفته شد. دومين گروههای مثبت نیتروژن (C3 پلوتونیم-B3 صفحه، DV ¼ 2) برای برآورد دمای چرخشی (Trot) و درجه حرارت ارتعاشی (Tvib)  جت پلاسما با گریتینگ  2 400 MM1 در 240 نانومتر با استفاده از  PMT اندازه گیری شد. برای شناسایی گونه های تولید شده توسط جت پلاسما، طیف انتشار نوری در محدوده طول موج 200-900 نانومتر با گریتینگ 150 MM1 در 500 نانومتر با استفاده از دوربین CCD اندازه گیری شد. Trot و Tvib با مقایسه طیف های مدل سازی شده با طیف اندازه گیری شده برآورد شد. بهترین شرایط تناسب با استفاده از روش شرح داده شده در مرجع بدست آمد. مدل طیف به عنوان تابعی از Trot و Tvib در محدوده مناسب محاسبه شد. ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) بین طيف اندازه گیری و مدلسازی شده برای پیدا کردن ارتباط بین آن ها استفاده شد. بهترین نقطه تناسب مربوط به حداقل RMSE می شود.

آزمایش سفيد کردن دندان و تجزیه و تحلیل نتایج

سی دندان انسان برای این آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. هر دندان به صورت طولی نصف شد، و نیمی از هر دندان طور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی داده شد. به مدت هفت روز پانزده عدد از دندان ها در شراب قرمز (Palacio د Anglona تینتو Semidulce زیر گروه شراب قرمز) و پانزده عدد ديگر در قهوه (زیر گروه قهوه – اصل ماکسیم) غوطه ور شدند. قبل از درمان، تمام دندان ها با آب مقطر برای حذف رسوبات شل در سطح دندان شسته شدند. دندان ها در گروه تجربی با استفاده از H2O2 (ولتاژ 30 ٪ 20 میلی لیتر در هر 30 ثانیه) به علاوه پلاسما به مدت 20 دقیقه تحت درمان قرار گرفتند (شکل 1B)، و دندان ها در گروه شاهد با استفاده از H2O2 به تنهایی برای مدت زمان مشابه تحت درمان قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل عددی نتایج سفید شدن، عکس های دندان با استفاده از یک دوربین دیجیتالی گرفته شد (کانن EOS دیجیتال X با کانن MR-14EX حلقه فلش و 100 میلی متری کانن لنز ماکرو EF).از دندان ها قبل از درمان و در فواصل 5 دقیقه ای در طول درمان 20 دقیقه عکس گرفته شد. ارزیابی تغییر رنگ هر دندان بر اساس سيستم بین المللی  کمیسیون L'ECLAIRAGE (CIE) آزمایشگاه تعيين رنگ به طور گسترده ای برای ارزیابی رنگ دندان انجام شد. تغییر رنگ کلی (DE) با توجه به فرمول زیر محاسبه شد:

                          

که در آن  ،   و   به ترتيب نشان دهنده تغييرات در روشنايی – تاريکی ، قرمزی-سبزی و زردی – آبی هستند. تفاوت در تغییر رنگ بین گروه کنترل و تجربی با استفاده از آزمون t جفت مورد آزمایش قرار گرفت. تغییر با زمان برای هر دندان (گروه تجربی و کنترل زیر گروه های قهوه و شراب قرمز) محاسبه شد، و سپس به ميانگين حسابی و انحراف استاندارد برای هر گروه محاسبه شد.

شکل 2. اشکال موج ولتاژ اعمال شده و جریان تخلیه القايی اندازه گیری شده. پارامترهای پلاسما عبارتند از: فرکانس محرک 20 کیلو هرتز ¼، ولتاژ اعمال شده = ، سرعت جریان هلیم =

جت پلاسما: ویژگی های الکتریکی

اشکال موج اندازه گیری شده ولتاژ اعمالی (VA) و جریان کل القايی (Itotal) در (شکل 2) شکل موج جریان ولتاژ معمولی تخلیه سد دی الکتریک را نشان می دهد.جريان Itotal به عنوان جریان تخلیه (Idischarge) تحميل شده بر روی یک جریان جابجایی (Idisplacement) ظاهر می شود. ساختار خازنی جت پلاسما باعث می شود جريان Idisplacement  منجر به ولتاژ اعمال شده  Va  توسط 908 در فاز می شود. تخلیه جريان Idischarge ، که برای تفکیک گاز موثر استفاده می شود،دارای مدت زمان بسیار کوتاه تر نسبت به دوره برانگيختگی است (از 50ms)؛ و اين یک بار در طول هر افزايش ولتاژ  (اولیه) و دوره کاهش (ثانویه) مشاهده می شود. Idischarge جریان تخلیه با تجمع شارژ در سطح دی الکتریک ایجاد می شود. این بار سطحی یک پتانسیل الکتریکی را ايجاد می کند که خلاف ولتاژ اعمال شده است و در نتیجه، جريان تخلیه را محدود می کند و مانع انتقال درخشش به قوس می شود. در همان زمان، بار سطحی انباشته شده در طول یک نیم دوره به نفع شکست تخليه در نیم دوره است. ولتاژهای شکست گاز دو طرح مختلف، با و بدون الکترود درونی، مقايسه می شوند. هنگامی که الکترود درونی در داخل لوله دی الکتریک که شرح داده شده (شکل 1) قرار می گيرد، تخلیه حتی در 3 kVpeak انجام می شود (دامنه نیمی از اوج قله) که حداقل محدودیت منبع ولتاژ استفاده می شود. از سوی دیگر، ولتاژ شکست گاز تخليه بدون الکترود داخلی 3.6 kVpeak است که بالاتر از مورد الکترود داخلی است. اشکال موج جریان (شکل 2) برای طرح هايی با و بدون الکترود داخلی در همان ولتاژ اعمال شده 3.7 kVpeak نشان داده می شود که کمی بالاتر از ولتاژ شکست گاز برای طرح بدون الکترود داخلی است. جريان تخلیه Idischarge با الکترود داخلی به ترتيب منجر به مورد بدون الکترود داخلی 3.5 و 6 در مورد جریان تخلیه اولیه و ثانویه می شود (یعنی هنگامی که ولتاژ اعمال va  در حال افزايش و کاهش است). حداکثر جریان در طرح که شامل الکترود داخلی می شود (2.6 آمپر) بسیار بزرگتر از مورد بدون الکترود داخلی است (1.4 میلی آمپر). شیمی پلاسما توده می تواند با توجه به این افزایش در جریان تخلیه افزایش پيدا کند. این افزایش جریان تخلیه و ظاهر اولیه آن، در صورت استفاده از الکترود داخلی شناور، شبیه به اثر پلاسما ولتاژ تخلیه جت است که در اوایل گزارش شده است. در این آزمایش، ولتاژ اعمال شده یکسان، هر دو حالت با و بدون الکترود داخلی مورد استفاده قرار گرفت.

برای انجام يک تحقیق نزدیک به اثر الکترود داخلی بر روی پدیده شکست گاز، توزیع شدت میدان الکتریکی در دو طرح مختلف جت پلاسما، با و بدون الکترود داخلی، مدلسازی شده اند (شکل 3). حداکثر شدت میدان الکتریکی (با الکترود درونی، شکل 3a) و  (بدون الکترود درونی، شکل 3B) در ولتاژ اعمال شده يکسان هستند .حتی اگر الکترود داخلی به هيچ منبع قدرت خارجی و یا زمین متصل نباشد، آن می تواند شدت میدان الکتریکی را در داخل جت پلاسما افزایش دهد. به عنوان یک نتیجه، آن به نفع احتراق پلاسما در ولتاژ پایین تر اعمال شده عمل می کند، که منجر به ظاهر اولیه جریان تخلیه می شود و جریان تخلیه را افزایش می دهد. نتیجه گیری بدست آمده از مطالعات انجام شده در مورد اندازه گیری تجزیه گاز ولتاژ، اشکال موج جریان – ولتاژ و مدل سازی شدت میدان الکتریکی به خوبی سازگار می باشند: ویژگی های پلاسما بهبود یافته (ولتاژ کاهش يافته شکست گاز و افزایش واکنش پذیری، با توجه به افزایش در جریان تخلیه)، که می تواند با اعمال ولتاژ بالاتر مشاهده شود، می تواند با استفاده از الکترود داخلی شناور بدست آيد در حالی که ولتاژ اعمال شده را در سطح پایین نگه می دارد. اثر خروجی 2 با استفاده از اعمال روش مشابه به مرجع توصیف شده تحليل شد که در آن یک مدل الکتریکی ساده مورد استفاده قرار گرفت که ادعا می کند که الکترود زمین افت پتانسیل در بدن انسان را به دلیل حضور مسیرهای جریان موازی اضافی محدود می کند. علاوه بر این، واکنش افزایش یافته پلاسما با یک الکترود زمین به دست آمده است. افزایش ایمنی و واکنش جت پلاسما مورد انتظار است زيرا جت های پلاسما بر اساس ساختار مشابه مورد استفاده در مرجع است.

شکل 3. توزیع های شدت میدان الکتریکی مدلسازی شده در داخل جت پلاسما) الف ) با و ب) بدون الکترود داخلی هستند. شرایط شبیه سازی: فرکانس محرک 20 کیلو هرتز ¼، ولتاژ اعمال شده ¼ 3.7 kVpeak. حفره های پر شده با هوا در داخل جت پلاسما در نظر گرفته می شوند.

جت پلاسما: ویژگی های نوری

برای کاربردهای پزشکی پلاسما، پلاسما در دمای پایین مورد نیاز است زيرا اکثر بافت های انسانی می توانند به راحتی حتی تحت تحریک حرارتی ضعیف آسیب ببينند. یک طرح کانتور RMSE به عنوان تابعی از Trot و Tvib مدلسازی شده (شکل 4A)، طیف اندازه گیری شده و طيف مدل سازی شده متناظر بهترین تناسب (شکل 4B) تناظر خوبی را نشان داده است. بنابراین، Trot و Tvib می توانند به ترتيب 290 K و K 2 500 برآورد شوند. Trot به عنوان دمای گاز پلاسما با توجه به چرخشی سريع به آرامش انتقالی در فشار اتمسفر در نظر گرفته می شود. تفاوت بزرگ Trot و Tvib نشان می دهد که این پلاسما در حالت بسیار بالا غیر تعادلی است که تشکیل یون های فعال فراوان و رادیکال های آزاد را در حالی که یک ویژگی غیر حرارتی را حفظ می کند اجازه می دهد. طیف انتشار در محدوده طول موج 200- 900 نانومتر حضور و برانگيخته را در جت پلاسما آشکار می کند(شکل 5). علاوه بر این، خطوط اکسیژن اتمی تشخیص داده شد.راديکال اکسیژن اتمی يک رادیکال بسیار واکنش پذیر است و می تواند نقش مهمی در کاربردهای زیست پزشکی پلاسماها بازی کند.

سفيد کردن دندان

رنگ دندان تحت تاثير لکه های درونی و بیرونی ست. رنگ درونی دندان با خواص پراکندگی نور و خواص جذب مینا و عاج در ارتباط است. از آنجا که لکه های ذاتی به آسانی نمی توانند حذف شوند، تکنیک های ترمیمی و یا شیمیایی و بیولوژیک مانند پراکسید برای بهبود رنگ ذاتی استفاده می شوند. ويژگی های عاج نقش عمده ای در تعیین رنگ کلی دندان ایفا می کند. عاج می تواند به طور قابل توجهی به دليل یک بیماری مانند پوسیدگی دندان تغییر رنگ پيدا کند، روش های سفید کنندگی داخلی دندان غیر اساسی برای درمان عاج استفاده می شوند. قبلا نشان داده شد که سفید کننده موثر در عاج رخ می دهد زمانی که از H2O2 و جت پلاسما برای دندان های انسان استفاده شده است. در مقابل، لکه بیرونی در سطح مینا با سیگار کشیدن یا مصرف رژیم غذایی  غنی از تانن مانند قهوه، شراب قرمز و چای ايجاد می شوند. با توجه به اینکه مواد ايجاد کننده رنگ در سطح دندان به طور معمول ترکیبات آلی هستند که به سطح مینا جذب می شوند، حذف و یا دناتوره پروتئین از روی سطح دندان مفيد است. درمان پلاسما برای حذف پروتئین بر روی سطح دندان ايجاد شد، که نتیجه کمک به بهبود سفيد کردن دندان است. در این مطالعه،  همه رنگ همه دندان ها به رنگ قهوه ای تیره به دلیل رنگ آمیزی با قهوه و یا شراب قرمز به مدت هفت روز تغییر کرد. این دندان های رنگ شده به صورت قابل توجهی توسط پلاسما همراه با H2O2 در مقایسه با درمان H2O2 به تنهایی از لحاظ وابستگی به زمان سفيد شدند.

شکل 4. تعیین دمای های پلاسما،الف) یک طرح کانتور RMSEبه عنوان تابعی از Trotو Tvibمدلسازی شده و ب) مقایسه طیف بین طیف اندازه گیری و مدل سازی شده در بهترین نقطه مناسب . پارامترهای پلاسما: فرکانس محرک 20 کیلو هرتز ، ولتاژ اعمال شده  ،  سرعت جریان هلیم .

شکل 5. اندازه گیری طیف انتشار توده پلاسما در: الف) دامنه 200-550 نانومتر خطوط و He را نشان می دهد ب) محدوده 550- 900 نانومترخطوط O و He را نشان می دهد. پارامتر پلاسما: فرکانس محرک 20 کیلو هرتز ، ولتاژ اعمال شده = ، سرعت جریان هلیم .

تغییر رنگ قابل توجهی در طول زمان در گروه تجربی رخ داد در حالی که تغییر رنگ قابل توجهی در گروه شاهد (شکل 6A) رخ نداده است. تفاوتها در روشنایی و رنگ بین گروه کنترل و تجربی پس از 20 دقیقه از درمان قابل توجه بود. متوسط تغيير ​​رنگ کلی انحراف استاندارد    (قهوه) و (شراب قرمز) برای گروه تجربی و (قهوه) و (شراب قرمز) برای گروه کنترل بود (شکل 6B). برای گروه های تجربی 3.1 (قهوه) و 3.7 (شراب قرمز) برابر بزرگتر از موارد گروه کنترل متناظر بود. P-مقدار 0.048 (قهوه) و 0.009 (شراب قرمز) بودند. تفاوت ها بین گروه های کنترل و تجربی برای هر دو زیر گروه (P <0.05) بالا بود. از آنجا که 20-30 دقیقه درمان سفید کردن برای 3-4 هفته تکرار می شود، این نتیجه نشان می دهد که درمان پلاسما می تواند سفید کردن دندان ها را در زمان بسیار کوتاه به پایان برساند و بار تحمیلی بر بیماران را کم کند. رادیکال هیدروکسیل ( ) به طور گسترده ای به عنوان ماده اصلی مسئول برای سفید کردن دندان شناخته شده است. در مطالعه قبلی ما، ما نشان داديم که تولید پس از درمان با پلاسما دو برابر شده و ادعا کرديم که مازاد باعث افزايش سفید شدن دندان ها می شود. برای پشتیبانی از این آزمايش در اين مطالعه، ما سعی در جدا کردن اثرات سفید کردن دندان ها با استفاده از H2O2 و درمان پلاسما کرديم. H2O2 ( ) با پلاسما به مدت 20 دقیقه تحت درمان قرار گرفت و pH  H2O2 با استفاده از یک دستگاه pH متر ثبت شد (  Suntex SP-701 با الکترود دستگاه PH اسکات). H2O2 دارای pH 3.1 قبل از درمان و pH 2.7 پس از 20 دقیقه درمان بود. به منظور بررسی اینکه آیا کاهش pH باعث افزايش اثر سفید کنندگی می شود، پنج دندان در H2O2 از pH 2.7 به مدت 20 دقیقه غوطه ور شدند، و رنگ آن ها مورد بررسی قرار گرفتند که توصیف شد. در این مورد، چندان از گروه کنترل متفاوت نبود. این نتیجه نشان می دهد که سفید کردن دندان ها توسط یون ها یا رادیکال های آزاد که درست پس از خاموش کردن پلاسما ناپدید می شوند، نه با pH پايين تر ایجاد می شود. همچنین دارای یک طول عمر بسیار کوتاه است. بنابراين تنها می توانند به طور غیر مستقیم شناسایی شوند. بنابراین، این نتیجه با این فرضیه سازگار است که مسئول برای سفید کردن دندان است.

                       ب)                                                                      الف )

                                                                             شراب قرمز                      قهوه

شکل 6. A) عکس از دندان قبل از درمان و در هر 5 دقیقه در طول درمان 20 دقیقه ای. ب) تغییر رنگ کلی را در طول درمان 20 دقیقه ای تغيير می دهد.

سخن پایانی

کارشناسان سایت کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال تلاش دارند تا در انتهای این نوشتار نتیجه گیری را به شما ارائه نمایند. در این مقاله اثر سفید کردن دندان ها توسط فشار اتمسفر جت پلاسما غیرتعادلی نشان داده شد که می تواند توسط یک فرکانس پایین (20 کیلو هرتز) با منبع ولتاژ بالا انجام شود. جت پلاسما  شامل دو الکترود بیرونی، یک الکترود داخلی، و یک لوله دی الکتریک می شود. توده پلاسمایی هلیوم به وضوح مشاهده شد. این توده از طریق سوراخ مویرگی الکترود داخلی می گذرد و تا 2 سانتی متر گسترش پيدا می کند. دو طرح متفاوت با و بدون الکترود داخلی منجر به ولتاژهای شکست گاز متفاوتی می شوند. ولتاژ سیستم جرقه زنی پلاسما ( ) در طرح که شامل مورد الکترود داخلی می شود کمی پایین تر از طرح بدون الکترود داخلی  است. شدت میدان الکتریکی افزايش يافته در داخل جت پلاسما توسط الکترود داخلی که موجب تسهيل احتراق پلاسما در ولتاژ ورودی کم از طریق مدل سازی الکترومغناطیسی بر اساس یک روش المان محدود می شود اثبات شد. ایمنی و واکنش پذیری بهبود يافته جت پلاسما با استفاده از الکترود بیرونی زمین به دست می آيد. Trot و Tvib جت پلاسما به ترتيب 290 K و 2500 K برآورد شدند. تفاوت بزرگ بین آن ها نشان داد که جت پلاسما در حالت عدم تعادل بسیار تشکیل یونهای فراوان و رادیکال های آزاد را اجازه می دهد در حالی که ویژگی های غیر حرارتی را حفظ می کند. حضور و O در توده پلاسما از طریق اندازه گیری طیف انتشار آشکار شد.از جت پلاسما در ترکیب با H2O2 برای سفید کردن دندان ها رنگ آمیزی شده توسط هم قهوه و یا شراب قرمز استفاده شد. ترکیب جت پلاسما و H2O2 کارایی سفيد کردن را توسط عامل 3.1 (قهوه) و 3.7 (شراب قرمز) در مقایسه با استفاده از H2O2 تنهایی افزايش می دهد. روش سفید کردن دندان ها با استفاده از جت پلاسما فشار اتمسفر  روشی معقول و عملی ست.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد