تأثیر ضدعفونی کننده ها بر راهنمای رنگ دندان

تأثیر ضدعفونی کننده ها بر راهنمای رنگ دندان

تأثیر ضدعفونی کننده ها بر راهنمای رنگ دندان چیست

طرح مسئله باید کرد در ابتدای راه. از راهنما های رنگ دندان برای ارزیابی رنگ دندان قبل از رویکرد های دندانسازی استفاده می گردد و قبل از استفاده باید آن ها را ضدعفونی کرد. تأثیر ضدعفونی بر راهنما های رنگ دندان، به طور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است. هدف این مطالعه، ارزیابی تأثیر ضدعفونی ها بر رنگ پلاک رنگ بود. مواد و روش های این نوشتار را بیان می کنند کارشناسان سایت کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال. تغییرات رنگ (ΔE) پلاک های راهنمای رنگ سنتی VITA، با طیف سنج نوری VITA Easyshade در یک سیستم CIELAB پس از قرارگیری در معرض کاویساید، آسپتیکر TB، اسپوریسیدین و آب مقطر (شاهد) طی یک دوره 2 ساله، اندازه گیری شدند. تحلیل آماری با یک تحلیل واریانس دو روشی انجام شد و با آزمون اختلاف معنادار قابل اطمینان Turkey(HSD) دنبال گردید(α=0.05). نتایج این نوشتار شگفت آور بوده اند. یک تفاوت معنادار در درجه تغییر رنگ پلاک رنگ، بسته به نوع ماده ضد عفونی کننده مورد استفاده، مشاهده گردید (F=153.2، P˂0.001). هیچ تفاوت معناداری در مقدار تغییر رنگ پلاک رنگ که پس از ضدعفونی با پلاک های مختلف رنگ اتفاق افتاد مشاهده نگردید (F=0.611، P=0.865)، به علاوه میان‌کنش معناداری میان نوع ماده ضدعفونی کننده و پلاک رنگ دندان مورد استفاده مشاهده نشد (F=0.7، P=0.919). آسپتیکر TB حداقل مقدار تغییر رنگ (ΔE=0.401)را نشان داد و اسپوریسیدین(ΔE=0.889) و شاهد(ΔE=0.969) تغییر رنگ معنادار بیشتری را نسبت به آسپتیکر TB و کمتر از کاویساید (ΔE=1.198) نشان داد. نتیجه گیری ها همشیه اهمیت دارد در پژوهش ها. مقدار تام تفاوت رنگ CIELAB برای 50درصد درک انسان، حدود 1 واحد است (در شرایط آزمایشگاهی استاندارد). در حفره دهان، تغییر میانگین ΔE برابر با 3.7 واحد، نشان دهنده رنگ مشابه دندان ها ست. بنابراین، گرچه نتایج از نظر آماری معنادار هستند، اما از نظر بالینی چندان اهمیتی ندارند( جی پروستت دنت، 2014). مفاهیم بالینی این نوشتار را باید بدانید. گرچه رنگ پلاک رنگ بسته به نوع ضد عفونی کننده مورد استفاده، به شکل معناداری تغییر می کند، اما تغییر ممکن است از نظر بالینی در سطح دو سال مهم نباشد. ضد عفونی کننده، یک ماده شیمیایی است که در مورد اشیاء بی جان از آن استفاده می گردد( برای مثال، کف، دیوارها یا سینک ها)، اینکار با هدف از بین بردن اکثر میکروارگانیسم های بیماری زای شناخته شده صورت می گیرد، اما الزاما همه اشکال میکروبی (برای مثال، آندوسپورهای باکتریایی) از بین نمی روند. مصرف کننده باید فاکتورهای متعددی را در نظر بگیرد، از جمله کارآیی ماده ضد عفونی کننده، ماهیت و ترکیب موردی که باید ضد عفونی گردد و هزینه، ایمنی و سهولت استفاده از مواد موجود. انتخاب محصول مناسب که می تواند همه این موارد را پوشش دهد، به صورت تجربی انجام می گیرد. ضد عفونی کننده های شیمیایی برای ضد عفونی کردن سطوحی که با مواد بیمار، از جمله الکل، کلر و ترکیبات حاوی کلر، فرمالدهید، گلوتارآلدهید، یونوفورها، فنولیک ها و ترکیبات آمونیوم چهارتایی آلوده شده اند، مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطالعه، تأثیر این ترکیبات ضد عفونی کننده بر تغییر رنگ راهنماهای تغییر رنگ، مورد بررسی قرار می گیرد. موضوع تأثیر ضدعفونی کننده ها بر راهنمای رنگ دندان را باید ادامه دهیم. راهنماهای تغییر رنگ دندان، از پورسلین یا آکریلیک رزین، ساخته شده اند، به طوری که بیشتر شان رزین آکریلیک هستند. یکی از راهنماهی رنگ تجاری مورد استفاده راهنمای رنگ سنتی VITA (ویدنت) است. گرچه راهنما از رزین آکریلیک ساخته شده است، اما با سیستم های پورسلین نیز سازگار است. راهنماهای رنگ جزء دستگاه های غیر ضروری هستند، چون با پوست سالم نیست تماس حاصل می کنند، در نتیجه میزان خطر آن ها پایین است. گزینه های غیر ضروری باید پاکسازی گردند یا اگر آلوده شده اند، پاکسازی و سپس با ضد عفونی کننده سطح متوسط توبرکلوئیساید درجه بیمارستانی، ضد عفونی گردند. با این حال، آلودگی با بزاق باید در نظر گرفته شود. ضدعفونی راهنماهای رنگ دندانی در بسیاری از موارد با محلول هایی اجرا می گردند که بسیار رایج هستند، اینکار معمولا بدون پیروی از دستورالعمل های سازنده انجام می گردد. بدین ترتیب تفاوت قابل توجهی در فرآیند انتخاب رنگ صورت می گیرد، این امر به ارتباط نادرست میان پزشک و آزمایشگاه های دندانی منتهی می گردد. نتیجه اینکار، بازیابی کامل شده نامطلوب است. بررسی تأثیر ضدعفونی کننده ها بر راهنمای رنگ دندان ما را به این نکته نزدیک می کند که اطلاعات اندکی در مورد تأثیر مواد ضدعفونی کننده بر پلاک های رنگ دندانی در منابع وجود دارد. سرناوین، دو رنگ استاندارد را از یک راهنمای رنگ که با آکریلیک رزین ساخته شده بودند و ضدعفونی گردیده بودند را با یکدیگر مقایسه کرد. وی تفاوت های پر نوسانی را از مشاهده بصری گزارش کرد. نخستین راهنمای رنگ به مدت طولانی در ماده ضدعفونی کننده قرار داده شد، حال آنکه راهنمای رنگ دوم تیمار نشد. وی توصیه کرد که راهنماهای رنگ دندانی نباید در بازه های زمانی طولانی بیشتر از نیاز در محلول های ضدعفونی کننده غوطه ور گردند و این راهنماهای رنگ باید تعویض گردند. با این حال، در این مطالعه از کنترل های محدود استفاده شد و نتایج بدست آمده بر پایه مشاهده استوار بودند. پوهولا و همکاران تأثیر کاواساید( مترکس) بر راهنمای رنگ سنتی VITA( ویدنت) را مورد بررسی قرار دادند. ده پلاک رنگ B2، D2، C1 و A3.5 انتخاب و با طیف سنج نوری Easy-Shade اندازه گیری گردیدند( ویدنت). در خط پایه، 3 مورد از 10 پلاک رنگ، به عنوان شاهد لحاظ گردیدند. 7 مورد باقیمانده در 480 چرخه برای شبیه سازی مصرف یک ساله، تیمار شدند، پس از آن، خوانش Easy-Shade مجددا انجام شد. اینکار سه بار تکرار گردید تا 3 سال استفاده شبیه سازی شود. محققان افزایش معنادار آماری مقدار(L*) و رنگ(C*) را نشان دادند. با این حال، آنها سایر ضد عفونی کننده ها یا روش های ضدعفونی را مورد بررسی قرار ندادند. هدف این مطالعه عبارت بود از اندازه گیری تأثیر ضد عفونی بر پلاک های رنگ مختلف. فرضیه پوچ از این قرار بود که هیچ تفاوت معناداری در مقدار تغییر رنگ پلاک رنگ(ΔE) برای هر یک از ضد عفونی کننده های مورد استفاده وجود ندارد.

بررسی تأثیر ضدعفونی کننده ها بر راهنمای رنگ دندان

مواد و روش های این مطالعه را عنوان می کنند کارشناسان سایت کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال. 5 راهنمای رنگ سنتی VITA( ویدنت) با ماویساید( Lot 12.1091، مترکس) ، 5 راهنما با آسپتیکر( Lot C031521، Ecolab) و 5 مورد با آب مقطر( شاهد) تیمار شدند. کلیه پلاک های رنگ (B1، A1، B2، D2، A2، C1، C2، D4،A3، D3،B3، A3.5، B4،C3، A4 و C4) در هر مجموعه لحاظ شدند. کاویساید به عنوان یکی از ضدعفونی کننده ها برای فهم یافته های پوجولا و همکاران(5)، انتخاب گردید. به نظر می رسد داده های این گروه تحقیقاتی با ادعای سازنده مبنی بر اینکه کاوساید فاقد مواد مضر برای راهنمای رنگ است، در تعارض بود. آنها فقط از 4 پلاک رنگ دندانی مختلف استفاده کردند. اسپوریسیدین و آسپتیکر TB توسط انجمن دندان آمریکا مورد ارزیابی قرار گرفتند و کارآیی آنها علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با توصیف های سازنده به اثبات رسید و در ادامه استاندارد حفاظت زیست محیطی US آن را مورد بررسی قرار داد(6). 3 ماده ضد عفونی کننده، کاویساید، اسپوریسیدین و آسپتیکر TB ، سه دسته متفاوت از ضد عفونی کننده ها( ایزوپیرول الکل، آمونیوم چهارتایی و گلوتارآلدهید با سدیم فنات) که حاوی مواد شیمیایی مضر برای راهنماهای رنگ دندانی VITA نیستند، را نشان می دهند. مواد ضد عفونی کننده حاوی فنول، متیل اتیل کتون، یا ید برای رنگ دندان مضر هستند. 5 دسته راهنمای رنگ که با کاویساید تیمار شده بودند، اسپری شدند تا مرطوب بمانند ( Sprayco). حدود 6 افشانه( اسپری) هر بار مورد استفاده قرار گرفت که برابر با 6 میلی لیتر محلول بود. پس از 3 دقیقه استراحت، با گاز 3 در 3 خشک، بسته می شدند(Lot 8995؛ شرکت دندانپزشکی ریچموند). این روش کاربردی در هر یک از دستورالعمل های سازنده علیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مورد استفاده قرار گرفت. 5 دسته راهنمای رنگ که با اسپوریسیدن تیمار شدند، افشانه می شدند تا مرطوب بمانند( حدودا 6 افشانه)، سپس 10 دقیقه استراحت داده می شدند و در ادامه با گاط 3 در 3 بسته می شدند( هر یک از دستورالعمل های سازنده توبرکلوئیساید). 5 دسته راهنمای رنگ که با آسپتیکر TB تیمار شدند، اسپری گردیدند( حدود 6 افشانه) و در ادامه 6 دقیقه استراحت داده شدند تا در معرض هوا خشک گردند( دستورالعمل های سازنده برای توبرکلوئیساید). 5 دسته شاهد با آب مقطر افشانه شدند( حدود 6 افشانه)، سپس 10 دقیقه به حال خود رها شدند، در ادامه با گاز 3 در 3 بسته شدند. برای تضمین انظباق میان چرخه های آزمایش و تکرار شرایط بالینی، 1 آزمونگر با استفاده از گاز با سختی مشابه کلیه آزمایشات را تکرار کرد. فرآیند آزمایش، 960 چرخه تکرار گردید تا 2 سال استفاده شبیه سازی گردد. می توان فرض کرد که آزمایشگاه خصوصی  دسته راهنماهانی رنگ متعددی در دست دارد و از دسته های مشابه دو بار در روز استفاده می نماید که می شود 5 بار در هفته و 48 هفته در سال. پلاک های رنگ هر 40 چرخه اندازه گیری می شدند که برابر با 1 ماه استفاده بود. از آنجایی که طیف سنج VITA Easyshade( ویدنت) اطمینان پذیری و دقت بالایی دارد( به ترتیب 96.4 و 92.6 درصد)(7)، از آن برای اندازه گیری پلاک های رنگ استفاده شد. هر 16 پلاک به صورت مجزا، مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند. وقتی هر پلاک رنگ در محل درون دستگاه آکریلیک رزین نگه داشته می شد( شکل 1، 2)، از پروب برای اندازه گیری( شکل 3) استفاده می گردید و مقادیر L*a*b از روی صفحه نمایش، ثبت می شدند (شکل 4). حالت تک دندان برای اندازه گیری نیمه سوم پلاک رنگ، مورد استفاده قرار گرفت. این ناحیه به این دلیل اندازه گیری شد که جایگاه میانی بهترین محل بود که رنگ ماده دندانی را نشان می داد. یک دستگاه آکریلیک رزین برای هر پلاک رنگ دندانی ساخته شد. پایه و پوشش دستگاه آکریلیک رزین از یورتان دی متیل آکریلات آکریلیک رزین( Triad؛ Dentsply Intl) ساخته شده بود، حال آنکه میخ های پشتیبان قطعات عقب و جلوی کریلیک رزین از میخ های دوگانه Pinex تشکیل شده بود. این امر امکان ثبت خوانش از ناحیه مشابه روی کلیه پلاک ها را فراهم می آورد و تنها مشاهده نیمه سوم پلاک رنگ وجود داشت. دستگاه آکریلیک رزین تنها امکان اندازه گیری یک سوم پلاک رنگ را فراهم می آورد (شکل 2).

شکل 1: دستگاه آکریلیک رزین ساخته شده با میخ های سه تایی و Pinex.

شکل 2: دستگاه آکریلیک رزین با پوشش آن که امکان اندازه گیری یک سوم پلاک رنگ را فراهم می آورد.

شکل 3: اندازه گیری مقادیر L*a*b.

شکل 4: ثبت مقادیر L*a*b.

یک ثبت اولیه از هر پلاک رنگ ارائه گردید. ثبت ها برای هر پلاک رنگ پس از هر 40 چرخه( برای شبیه سازی استفاده 1 ماهه) انجام شدند. دستگاه آکریلیک رزین برای هر اندازه گیری با هدف تضمین انسجام و حذف دستگاه آکریلیک رزین به عنوان یک فاکتور تداخل کننده بالقوه، مورد استفاده قرار گرفت. هر خوانش L* ، a* و b* از روی صفحه نمایش LES خوانده و ثبت شد. به منظور برآورد تغییر رنگ(ΔE)، دسته فرمول زیر که توسط کمیسیون بین المللی شدت روشنایی(CIE) مورد استفاده قرار گرفت:

به طوری که، L*2 ، a*2 و b*2 خوانش پس از 2 سال استفاده شبیه سازی شده بود. L*1 ، a*1 و b*1 ثبت های اولیه بودند. به منظور تعیین اندازه نمونه، تحلیل توان از روی اختلاف میانگین در 2 سال میان ماویساید(2.5) و شاهد(1.2) بر اساس مطالعه پوجلا(5) اجرا شد. با 4 گروه با n برابر با 4، یک آزمون 2 سویه، آلفا برابر با 0.05، و اندازه تأثیر 0.58، توان برای ماده ضدعفونی کننده، 100 درصد بود. با 16 گروه، n برابر با 5، یک آزمون 2 سویه، آلفا برابر با 0.05 و اندازه تأثیر 040، توان برای پلاک های رنگ 97 درصد بود. از اندازه مشابه 5 برای یک دوره 2 ساله، در مورد هر یک از مواد ضدعفونی کنده و شاهد، مورد استفاده قرار گرفت. فرضیات به وسیله آنوای دوسویه و آزمون اختلاف معناداری Tukey( HSD) ( آلفا برابر با 0.05) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.

نتایج پژوهش تأثیر ضدعفونی کننده ها بر راهنمای رنگ دندان

نتایج این پژوهش از نظر متخصصان کلینیک دندانپزشکی دشتستان دنتال عنوان خواهد شد. تأثیر ضدعفونی بر پلاک های رنگ، مورد مطالعه قرار گرفت. تحلیل آماری با آنوای دو سویه هیچ تفاوت معناداری در تغییر رنگ(ΔE) میان پلاک های رنگ( جدول I، F=0.611، P=0.865) و میانکنش بین نوع ماده ضدعفونی کننده و پلاک های رنگ مورد استفاده از نظر درجه تغییر رنگ پلاک رنگ، نشان نداد( جدول I، F=0.7، P=0.919). با این حال، تفاوت های آماری معنادار در تغییر رنگ(ΔE) بین 4 گروه ماده ضدعفونی مورد توجه قرار گرفت( جدول I، F=153.2، P˂0.001).

جدول I: جدول آنوا برای ماده ضدعفوین کننده و میانکنش میان پلاک رنگ و ماده ضدعفونی کننده.

جدول II: آمار توصیفی برای ماده ضد عفونی کننده.

جدول III: آمار توصیفی برای پلاک رنگ.

تحلیل نشان داد که پلاک های رنگ تیمار شده با آسپتیکر TB مقدار حداقلی تغییر رنگ( ΔE=0.401، جدول II) را نشان دادند. اسپوریسیدین و شاهد، تغییر رنگ بیشتری را نسبت به آسپتیکر TB نشان دادند( ΔE=0.889 و 0.969، جدول II) اما تغییر رنگ نسبت به کاویساید کمتر بود( ΔE=1.198، جدول II).

نکات تکمیلی در مورد تأثیر ضدعفونی کننده ها بر راهنمای رنگ دندان

بحث این نوشتار می تواند برای شما مهم باشد بی گمان. پلاک های رنگ ضد عفونی شده با آسپتیکر TB حداقل مقدار تغییر رنگ(ΔE=0.401) را نشان دادند، حال آنکه پلاک های رنگ تیمار شده با کاویساید حداکثر مقدار تغییر رنگ(ΔE=1.198) را نمایان کردند. پلاک های رنگ تیمار شده با اسپوریسیدن تغییر رنگ قابل مقایسه ای نسبت به گروه شاهد داشتند (ΔE=0.889,0.969) . این داده ها، رد فرضیه پوچ را تایید کردند، که بر طبق آن هیچ تفاوت معناداری در رنگ پلاک رنگ بسته به نوع ماده ضد عفونی کننده مورد استفاده مشاهده نشد، گرچه شاهد ها بدون تغییر باقی ماندند. میانگین تام تغییر رنگ CIELAB برای درک 50 درصدی انسان، حدود 1 واحد بود (در شرایط استاندارد آزمایشگاهی). در حفره دهانی، تغییر میانگین 3.7 ΔE واحد، رنگ دندان مشابه به شمار می آمد(10). هیچیک از تغییرات رنگ در این مطالعه، بیشتر از این مقدار نبودند. این آزمایش از نظر طرح مطالعه به کار پوهولا و همکاران(5) شباهت دارد. با این حال، در آن مطالعه، تنها 5 پلاک رنگ مورد ارزیابی قرار گرفتند. کل مجموعه راهنمای رنگ سنتی VITA در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های این گروه تحقیقاتی افزایش آماری معنادار مقدار (L*) و رنگ (C*) را پس از 3 سال استفاده شبیه سازی شده پلاک های رنگ B2، D2، C1 و A3.5 نشان داد؛ با این حال، تغییرات توسط محققان قابل پیش بینی نبود. آنها نمی توانستند تفاوت را به صورت بصری درک کنند. در این مطالعه، تغییر میانگین رنگ (ΔE) میان پلاک های رنگ مختلف، پس از 2 سال استفاده شبیه سازی شده، معنادار نبود(جدول III). به دلیل اینکه تغییر رنگ معنادار نبود، ارزیابی بیشتر L* و رنگ(C*) الزامی نبود. میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که هیچ یک از پلاک های رنگ دندان در هر مجموعه، تغییر معنادار نخواهند داشت، این بدان معناست که کل مجموعه به صورت همزمان پس از هر بار استفاده ضد عفونی می گردد. بنابراین، اگر مجموعه پلاک های راهنمای رنگ سنتی VITA به شیوه ای مشابه پس از مصرف بالینی، ضدعفونی گردد، نیازی به جایگزینی نیست. نتایج گروه کاویساید با داده های گروه پوهولا(5) منطبق است. یک تغییر آماری معنادر میان گروه کاویساید و شاهد پس از 2 سال استفاده شبیه سازی شده مشاهده گردید. تفاوت در ΔE برای گروه شاهد میان این مطالعه و مطالعه گروه تحقیقاتی پوهورا را میتوان با تیمار شاهدها در مطالعه کنونی، توضیح داد، که با آب مقطر افشانه شدند و 10 دقیقه به حال خود رها گردیدند و سپس پاکسازی شدند. بنابراین، عمل پاکسازی پلاک های رنگ می تواند به خرابی آنها منتهی گردد و تغییر رنگ معنادار ایجاد نماید. علارغم این حقیقت، ΔE برای گروه شاهد و کاویساید مشابه بود و تفاوت از نظر آماری قابل توجه بود (ΔE=0.969 و ΔE=1.2). گروه آسپتیکر TB حداقل مقدار تغییر را نشان داد(ΔE=0.401). این نمونه ها در هوا خشک شدند و پاکسازی نگردیدند( بر اساس دستورالعمل سازنده). بنابراین، پلاک های رنگ بدون پاکسازی، ضدعفونی گردیدند. از آنجایی که تنها یک عملگر کلیه آزمایشات را به شیوه ای منسجم انجام میداد، و تنها یک برند و گاز برای کل پروژه استفاده گردید، گروه کاویساید، اسپوریسیدن و شاهد به شیوه مشابه پاکسازی شدند. بنابراین، تنها تفاوت میان گروه ها، ماده ضدعفونی کننده بود. تغییر میانگین ΔE میان گروه کاویساید، اسپوریسیدین و شاهد، به ترتیب 1.198، 0.889 و 0.969 بود. بر اساس تحلیل آماری، گروه اسپوریسیدین تغییر معنادار ΔE نسبت به گروه شاهد را نشان نمی داد. گرچه نتایج این مطالعه از نظر آماری معنادار هستند، اما میانگین تغییر ΔE برای همه گروه ها از نظر بالینی برای استفاده شبیه سازی شده 2 ساله، قابل توجه نبود. بنابراین، گرچه پلاک های رنگ پس از هر 40 چرخه اندازه گیری شدند( معادل یک ماه مصرف)، محققان تصمیم گرفتند که تحلیل آماری آخر را بر پایه داده های جمع آوری شه در انتهای 2 سال استفاده شبیه سازی شده انجام دهند( 960 چرخه). با این حال، اگر پلاک های رنگ پیوسته به مدت بیش از 2 سال مورد استفاده قرار گیرند، تغییر رنگ ΔE می تواند به تشخیص رنگ نادرست منتهی گردد. داده های این مطالعه با ادعای سازنده مبنی بر اینکه کاویساید، آسپتیکر TB و اسپوریسیدین فاقد مواد شیمیایی مضر برای راهنمای رنگ هستند، در تعارض است. با این حال، با توجه به تغییر ΔE ناشی از کاویساید، آسپتیکر TB و اسپوریسیدن پس از 2 سال مصرف شبیه سازی شده و ضد عفونی، از نظر بالینی قابل توجه نبود، به نظر می رسد که یان پدیده منطقی باشد که پلاک های رنگ طول عمر بالایی دارند. اما حداقل طی دو سال، می توان از آنها استفاده کرد. محدودیت های متعددی در این مطالعه وجود دارد. گرچه پلاک های رنگ از آکریلیک رزین ساخته شده اند، اما می توان از پلاک های رنگ پورسلین نیز استفاده کرد. اینکار می تواند مشکلات متعددی به همراه آورد، برای مثال، انطباق رنگ نادرست و نمایش احتمالی متامریسم( انطباق رنگ میان 2 شیء تحت تابش مشابه می تواند به تشخیص نادرست منتهی گردد). گرچه تلاش برای قراردادن پروب به شویه مشابه با استفاده از یک دستگاه (شکل 2) صورت گرفت، اما محلی که اندازه گیری گردید نیمه سوم پلاک رنگ بود. از آنجاییکه این پلاک های رنگ از پورسلین ساخته شده اند، اما با آکریلیک رزین پوشیده گردیده اند، هر منطقه از راهنمای رنگ می تواند تغییر نامنسجمی از ΔE را نشان دهد. فراتابی ماده بازیابی نقش مهمی در تقلید ظاهر دندان طبیعی دارد. با یان حال، پلاک های راهنمای رنگ سنتی VITA فراتابی را اندازه گیری نمی کنند. در نتیجه، این ویژگی با استفاده از پورسلین اندازه گیری می گردد. از نظر بالینی، درک رنگ در افراد مختلف متفاوت است؛ در حقیقت، افراد از نظر توانایی تطبیق رنگ با هم فرق دارند. در نهایت، مقادیر ΔE جهت دار نیستند و تیره تر یا روشن تر بودن پلاک های رنگ را نشان نمی دهند. گرچه راهنمای رنگ سنتی VITA یک راهنمای رنگ رایج در حوزه دندان است، راهنما های رنگ دیگری نیز در بازار موجود می باشند. تاکنون هیچ مطالعه یا بر روی تأثیر ماده ضدعفونی کننده بر راهنمای رنگ سه بعدی VITA Toothguide، راهنمای رنگ سه بعدی اهنمای سفید کننده دندان VITA یا راهنمای رنگ کروموسکوپ صورت نگرفته است. از آنجایی که آرایش پلاک های رنگ برای راهنمای رنگ سه بعدی VITA Toothguide از پروتکل متفاوتی برای تطبیق رنگ استفاده می کند (با مقدار اول)، تأثیر تغییر معنادار ΔE راهنمای رنگ بر پروتکل هنوز مشخص نشده است.

سخن پایانی

در این مطالعه، تفاوت معناداری در مقدار تغییر رنگ، بسته به نوع ماده ضدعفونی کننده مورد استفاده و پروتکل دستورالعمل وجود داشت. پلاک های رنگ که با آسپتیکر TB مورد بررسی قرار گرفتند، حداقل مقدار تغییر را نشان دادند، حال آنکه آن هایی که با کاویساید مورد ارزیابی قرار داده شدند، بیشترین تغییر رنگ را نشان می دادند. پلاک های رنگی که با اسپوریسیدین ارزیابی شدند، تغییراتی را در رنگ خود نسبت به گروه شاهد نشان دادند. هیچ تفاوت معناداری در تغییر رنگ(ΔE) میان پلاک های رنگ مشاهده نشد، به علاوه میانکنش معناداری میان نوع ماده ضدعفونی کننده و پلاک های مورد استفاده مشاهده نگردید.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد